نگهداری‌چی بودن مزخرف‌ترین کار توی مخابرات و IT هست. سرتون رو هم زدن نرید سمتش. شبانه روز ندارید و نخواهید داشت .