شکاف جنسیتی رو با افزایش توانایی و دانش کاربردی زنان می‌شه از بین برد یا حداقل کم اثر کرد. .