بعضی از دوستان اطلاع دادن که آلوده بوده. خب این یه حرفی .