یه سری فامیل داریم. هرچی از حجم تباه بودنشون بگم، کم گفتم. حس‌ش نیست، پس نمی‌گم. خودتون تصور کنید .