بر خلاف حافظ که هیچ آداب و ترتیبی مجوی‌طور ملت می‌خونن ازش، مولانا رو باید با هزار راه نازش رو کشید... .