چند سال دیگه از نسل ما، یه سری پیرپسر و پیردختر می‌مونه که نسل بعد به واسطه‌ی تفاوت دیدگاهش، به جریانش هم نمی‌گیره ما رو... .