توی چند دقیقه سبک موسیقی‌های کانال موزیقی از کلاسیک به پاپ و سنتی تغییر کرد، نگرانم شنونده‌ها ترک بخورن انقدر هی سرد و گرم شد. .