هوس پاستاهای نرگس رو کردم. ولی امشب برنامه سگ‌پزیه .