غم میون دو تا چشمون قشنگم لونه کرده و من برای اینکه روز رو برای همکارام خراب نکنم سعی دارم کمتر حرف بزنم و کمتر ارتباط داشته باشم. .