بریم آمریکا، توی ۳ سال نه تلویزیون سوخت، نه برق قطع شد :/ نه کسی کاری به کارت داره، حتا در حد آزار بوی تعفن پوسیدن https://t.co/e4BPw8BG8N .