این وضعیت صورت حساب دادنشونه. هیچ توضیحی بیشتر از این نمی‌ده، مطلقا هیچی. نه مبدا، نه مقصد. https://t.co/xi5BJJJ5Xg .