نامبرده که بود و چه کرد؟ ( بارم ۳/۵ نمره) https://t.co/MOia7AcfYz .