سال ۹۴ در مجموع سال خوبی بود. راضی بودم. شکر. توش به جز دو ماه اولش گرفت و گیر مالی نداشتم. .