آدم توی مجلس ختم، نمی‌دونه برای اون متوفی گریه کنه، برای خانواده‌اش گریه کنه، یا برای دل تنگ خودش های‌های اشک بریزه. .