داشتم فکر می‌کردم چیا از دست دادم... شدم عصر عاشورا... زدم بیرون از خودم... فدای سرت زندگی، فدای وجودت روزگار... بسوزون .