User avatar

داشتم فکر می‌کردم چیا از دست دادم... شدم عصر عاشورا... زدم بیرون از خودم... فدای سرت زندگی، فدای وجودت روزگار... بسوزون .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10