آبرویم را نریزی دل، ای نخورده مست... لحظه‌ی دیدار نزدیک است. .