همه فحش می‌ذارن روی زمین واسه صاحابش به صورت هوایی، من علاقه دارم محبت رو پکیج کنم بذارم روی زمین، طرف که اومد برداره بذارم درش... این از من .