کوبیده گوشت چه بدی بهتون کرده که کوبیده مرغ درست می‌کنید. ان‌الانسان‌لفی‌خسر حقیقتا .