هربار میام اصفهان می‌گم وزن کم کنم سال دیگه یا تمرین کنم بتونم توی مهمونی روی زمین بشینم. تا مهره‌ی سوم زیر گردنم هم گرفته. .