بهار پشت زمستون، پس از تو، برام قصه‌ی غم داشت... .