لیلا کسری شعر مهم زیاد داشته. https://t.co/EAnO89ZC78 .