باید سعی کنیم آدمی باشیم که اگر قراره اتفاقی بیوفته، به ما بستگی داشته باشه. .