خدا رو شکر کنید وجود داعش به عنوان دشمن برای حاکمیت لازمه؛ وگرنه اسم این آشغالا رو می‌ذاشتن روی خیابون‌ها و تاریخشون می‌شد کتاب تاریخ مدارس. .