User avatar

RT @kalaantari: اگر فرد یا گروهی رو میخواین با نقش بازی کردن جلب کنین، این خیانت به شخص خودتون هست و همیشه بخشی از وجودتون که «شما» هستین در عذاب خواهد بود. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10