تندیس زرین بهترین تغییر ستاره‌منش هم بعد از گذشت سال‌ها، هنوز در دست امیرعلی هست. https://t.co/2w2To73s83 .