یکی به من بگه این دو کلاس دنا دقیقا چه فرقی با هم دارن :)))))))))))))))))))))))) https://t.co/rItjx2UZCl .