یوهان کرایف مرد مبارزه بود. حتا کرایف هم تسلیم شد... شما ببین جنتی چه آتویی از عزرائیل داره... .