فکر کردن قبل از خوابیدن، عبث‌ترین کار دنیا نباشه، قطعا ام‌الفسادی هست برای خودش. ریختم بهم. .