بزودی در این ایران هم همین اتفاق خواهد افتاد. یه جورایی دورنمای آینده https://t.co/AmjXNHwMdS .