هی نگید اولین روزکاری و اینا. ما خودمون شیفت‌عید مزگان رو گذروندیم و روز چندم کاری هست. .