در بهار شکم‌چرانی، جای گشنه‌ها خالی... https://t.co/u1jzJv93ZN .