جلوگیری از هم خوردن گذشته، بهترین کاری هست که یه دوست برات می‌کنه در پریشان حالی و درماندگی .