اونایی که اختیار خواب ظهرشون دست خودشونه، ۱۷۰ به هیچ از باقی مردم جلوترن .