شاهد این خواهیم بود که ملت خودشون رو انقدر منفجر کنن که شر این کنده بشه. .