تهران برای ۶۰٪ جمعیت فعلی‌اش ظرفیت داره. تمرکز زدایی بهترین راه‌حل هست. من به این حجم مهاجرت انتقاد دارم ولی توهین قومیتی هرگز پذیرفته نیست! .