دیدم خیره شده به من. انگاری صد ساله من رو می‌شناسه ولی نوک زبونشه. دید یادش نمیاد ول کرد رفت. جالب اینکه برای منم آشنا بود. .