همه حق اشتباه دارن؛ ولی وقتی کاپیتان تیم، گل‌به‌خودی می‌زنه، از هیچ‌جایی نمی‌شه جلوی فاجعه رو گرفت... .