زاها حدید در‌گذشت. از فردا همه شایعات عوامانه‌ی معماری اینترنتی با عنوان آخرین اثر شاگرد زاها حدید پخش می‌شه. .