مرجع تقلید از نظر زبان‌شناسی، معنی دو‌ واژه و حتا از نظر مردم‌شناسی، ترکیب بسیار‌غریبی هست... .