توی قم دیروز رفراندوم نمایشی برگزار کردند، پس قم جمهوری اسلامی بمونه، باقی کشور لیبرال بشه. منم یه موز برداشتم. https://t.co/Tw9Ff7q8MK .