انقدر گفتین، انقدر گفتین، منی که کل عید رو هم سر کار بودم از حول فردا دل‌آشوبه گرفتم... بسه دیگه .