RT @kalaantari: هراز چندی باید تکرار کنم که غیر طبیعی بودن و بدبخت بودن افتخار نیست. .