سری بعد آلوس می‌کشه پایین بره طول درمان بگیره حداقل. داور که کارت نمی‌ده :))) .