این «خسه» همون خسته‌ی خودمونه به کرمانی یا شیرازی .