اینا شوهر نیستن، مرد زندگی نیستن. اینا ۱۰ دقیقه، ۱۰ نفره ندیدن. اینا نمی‌دونن دقیقه ۹۲ هم جزیی از بازی هم هست. https://t.co/uru8fFN7pD .