کسی که ندونه اریک کانتونا ژینولا، ببتو، روماریو کی بودن و چه کردن چجوری می‌خواد بار یه زندگی رو به دوش بکشه؟ .