برای #بین_خطوط حرکت کردن باید از مردم فحش بخوریم. این هزینه‌ها کم از شهادت نیست... .