توی ایران کسی ماهی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون بدون کار کردن درآمد داشته باشه، راحت "زندگی" می‌کنه. راحت .