کلاس امروز پیچید. عوضش جلسه رفتیم. راپورت بدیم یه مقداری به مدیریت .