خوبی‌ش اینه که من این شعر فاضل نظری رو دوست داشتم خیلی. .